ข่าวงานศิษย์เก่า

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒