ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดเรียงความเนื่องในโอกาสงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์