ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่อง ขึ้นทะเบียนกองประจําการและนำปลด นักศึกษาวิชาทหาร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒