ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศหยุดให้บริการ เนื่องจากผู้บริหาร และบุคลากร ของกองพัฒนานักศึกษา เดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่