ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชนและสื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิ และการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เนื่องในวันสตรีสากล ประจําปี ๒๕๖๓