ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การจัดเก็บค่าบํารุงหอพักขวัญสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พุทธศักราช ๒๕๖๒