ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดขับกลอนและเลียนเสียงตัวตลกหนังตะลุงเนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ. 2561