ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการถ่ายภาพเพื่อทำบัตรนักศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ ๑ – ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒