ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการแจกบัตรนักศึกษา IPAC แก่นักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี (รอบ ๒)