ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้นักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปี รับบัตรนักศึกษา