ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อรับค่าสินไหมทดแทนได้ที่งานประกันอุบัติเหตุ กองพัฒนานักศึกษา (หลังใหม่)