ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดเก็บเงินค่าบํารุงหอพักขวัญสุดา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พุทธศักราช ๒๕๖๒