ข่าว กยศ.

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาผู้กู้ยืมเงิน