ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเลื่อนวันสอบวัดความสามารถทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562