ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครและรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร  ชั้นปีที่ 4,5  ชาย/หญิง  ประจำปีการศึกษา 2562