ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”