ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออกปี ๒๕๖๒ เพื่อการแจ้งเตือนในการวางแผนดําเนินง