กิจกรรมกองพัฒฯ

คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาหอพัก