กิจกรรมกองพัฒฯ

คณะกรรมการ พิจารณาเอกสาร และสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562