กิจกรรมกองพัฒฯ

ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศธร ส้มแป้น เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับประเทศ ประเภทเยาวชนประจำปีงบประมาณ 2561