กิจกรรมกองพัฒฯ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ครั้งที่ 1/2562