กิจกรรมกองพัฒฯ

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านอาหาร