กิจกรรมกองพัฒฯ

ประชุมการเปิดศูนย์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช