กิจกรรมกองพัฒฯ

พิจารณาทุนการศึกษานายห้างโรงปูนผู้หนึ่งจากคณะพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561