กิจกรรมกองพัฒฯ

ประชุมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47