กิจกรรมกองพัฒฯ

ประชุมผู้คณะกรรมการบริหาร กองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษา