กิจกรรมกองพัฒฯ

กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมผู้ประกอบการร้านอาหาร