กิจกรรมกองพัฒฯ

ประชุมสรุปข้อมูลการจัดสรรเงินกู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ปีการศึกษา 2561(ครั้งที่ 2/2561)