กิจกรรมกองพัฒฯ

กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมปรึกษาหารือเรื่องการบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลอาหาร และร้านจำหน่ายอาหาร ของมหาวิทยาลัย