กิจกรรมกองพัฒฯ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2562