กิจกรรมกองพัฒฯ

รายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562