กิจกรรมกองพัฒฯ

การประชุมสภานักศึกษาสมัยสามัญครั้งที่ 1