กิจกรรมกองพัฒฯ

ประชุมเพื่อเตรียมการงานกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562