กิจกรรมกองพัฒฯ

พิจารณาทุนการศึกษาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ปี 2562