กิจกรรมกองพัฒฯ

กีฬา-กรีฑา ประเพณีระหว่างคณะ ครั้งที่ 16 (มหาชัยเกมส์)