กิจกรรมกองพัฒฯ

กิจกรรมการบรรยายหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”