กิจกรรมกองพัฒฯ

ประชุมหารือเรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562