กิจกรรมกองพัฒฯ

กองพัฒนานักศึกษาได้จัดอบรมโครงการ สอนงานสร้างอาชีพ