กิจกรรมกองพัฒฯ

มอบทุนพระราชทานเพื่ือการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2562