กิจกรรมกองพัฒฯ

โครงการสอบนักธรรมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561