กิจกรรมกองพัฒฯ

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566