กิจกรรมกองพัฒฯ

กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการ แก่บุคลากรและผู้นำนักศึกษา