กิจกรรมกองพัฒฯ

พิธีมอบโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่น เชิดชูเกียรติยศในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าผู้สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565