กิจกรรมกองพัฒฯ

กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับสภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการเลือกตั้งองค์กรนักศึกษา ปีการศึกษา 2566