กิจกรรมกองพัฒฯ

วิศวกรสังคมยกระดับ Soft skills การสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Social Enterprise)