กิจกรรมกองพัฒฯ

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาประเพณีระหว่างคณะ “มหาชัยเกมส์” ครั้งที่ 20