กิจกรรมกองพัฒฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๓ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕