กิจกรรมกองพัฒฯ

ประชุมเครือข่ายอุดมศึกษานครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2565