กิจกรรมกองพัฒฯ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา ครั้งที่ ๒