กิจกรรมกองพัฒฯ

ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เข้าร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก